Trang chính  |   Phần giới thiệu về Tập đoàn  |   Tuyển dụng nhân sự  |   Tin tức & truyền thông  |   Liên hệ với chúng tôi

Recruit Notice image
Recruit Notice

Các bạn có thể xem thông cáo sự dụng nhân tài. Xin vui long liên hệ theo số điện thoại sau để biết them thong tin cụ thể:

  • Công việc văn phòng/công việc kỹ thuật
    Tel : 0553) 618-900 (1302)   /  E-mail : dvhr@doosan.com
  • Công việc sản xuất
    Tel : 0553) 618-900 (1308)   /  E-mail : dvhr@doosan.com

Recruit Procedure image
Recruit Procedure

Có thể xem được tình hình tuyển dụng nhân lực của DOOSAN VINA


My Job Application image
My Job Application

Công ty luôn giúp đỡ và ủng hộ các bạn tham gia tuyển dụng làm việc tại công ty DOOSAN VINA